1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1.‘KULLANICI’; işbu sözleşme şartlarını kabul ederek sözleşme konusu hizmeti almak amacıyla siteye kaydolan aşağıda bilgileri ye alan kişi. (sözleşmede bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-Mail:

1.2.‘HİZMET SAĞLAYICI’;

Ticari Ünvanı : Erkut SAHIN Digital Project Consultan Adresi : Yenı?bosna Merkez Mah. 29 Ekı?m Cad. Vı?zyonpark D Blok Ofı?s-B2 No: 9 I?ç Kapı No: 101 Bahçelı?evler/ İstanbul
Telefon : +908503088898
E-mail : iletisim@onlinedoktor.com.tr
(sözleşmede bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır)

Siteye KULLANICI kaydı oluşturmak suretiyle sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin işbu mesafeli satış sözleşmesini okuyup anladıkları, dijital ortamda onayladıkları, içerdiği hak ve yükümlülükler ile sorumlulukları kabul ve taahhüt ettikleri varsayılır.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

2. 1. Hizmet Sağlayıcı: Erkut SAHIN Digital Project Consultan’yi ifade eder.
2.2. İnternet sitesi https://www.onlinedoktor.com.tr/ adlı internet sitesini ifade etmektedir.
2.3. Kullanıcı: İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek sözleşme konusu hizmeti almak amacıyla siteye kaydolan kişiyi,
2.4. Hekim: Tıbbın çeşitli branşlarında uzmanlaşmış, Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi aracılığı ile teletıp hizmeti veren hekim.
2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon gibi iletişim mecralarını ifade eder.
2.6. Mesaj: Hizmet Sağlayıcı’nın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Hizmet Sağlayıcı tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.
2.7. Online Ödeme Sistemi: Kullanıcının internet sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Hizmet Sağlayıcı veya Hizmet Sağlayıcı’nın iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle kullanıcıdan tahsilini sağlayan sistemi ifade eder.
2.8. Sözleşme : İşbu mesafeli satış sözleşmesini ifade eder.

3.KONU

3.1. İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2.Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Kullanıcının talep ettiği branştaki hekime yönlendirilerek ilgili hekimden teletıp hizmetini almasının sağlanması sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Hizmet Paketi kapsamında Onlinedoktor.com.tr KULLANICI’ya Online Platform üzerinden tıp doktorlarına danışma ve konsültasyon imkanı sunacaktır. Hizmetin temel özellikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır. Hizmetin temel özelliklerinde yapılacak esaslı değişiklikler makul bir süre öncesinden KULLANICI’lara siteye kaydolurken verdikleri iletişim kanalları ile ve/veya internet sitesinde ilan edilmek suretiyle bildirilir. HİZMET SAĞLAYICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince KULLANICILAR inceleyebilir.

5.GENEL HÜKÜMLER

5.1. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, mesafeli satış sözleşmesini teyit etmesi, HİZMET SAĞLAYICI tarafından KULLANICI’ ya ifası gereken hizmetin özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. HİZMET SAĞLAYICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak KULLANICIYA bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KULLANICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. KULLANICI, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. KULLANICI, Sözleşme konusu hizmetin ifasından sonra KULLANICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ödenmemesi halinde, KULLANICI Sözleşme konusu hizmet ücretini 3 gün içerisinde HİZMET SAĞLAYICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. HİZMET SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu KULLANICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini HİZMET SAĞLAYICI’dan talep etme hakkını haizdir. KULLANICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde KULLANICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından KULLANICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra KULLANICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, KULLANICI, olası gecikmeler için HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. KULLANICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin KULLANICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini KULLANICI’dan talep edebilir. KULLANICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET SAĞLAYICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KULLANICI, siteye kaydolmak suretiyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki tüm içeriği kabul eder ve bu sözleşmeye uygun şekilde siteyi kullanacağını taahhüt eder.
6.2. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın sadece HEKİM ve KULLANICILAR arasındaki iletişimi sağlama/başlatma işlevi gördüğünü, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu görüşmenin yöntemine, şekline, içeriğine ilişkin herhangi bir kontrol ve müdahalesinin bulunmadığını, HEKİMLAR tarafından açıklanan bilgi ve tavsiyelerin içeriği konusunda HİZMET SAĞLAYICI’nın denetim ve onay görevinin bulunmadığını, bu bilgilerden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlar konusunda HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluk kabul etmediğini ve bu konuda KULLANICI’yı işbu mesafeli satış sözleşmesinin onaylanması suretiyle baştan uyardığını kabul eder
. 6.3. HEKİM ile KULLANICI arasındaki görüşme sitede ilan edilen ücretin ödenmesi karşılığında ve sitede ilan edilen süre ile sınırlıdır. Yapılan görüşmenin yeterli olmamalı halinde hekimin, dikkat ve özen yükümlülüğünün bir gereği olarak, gerekli ve ileri fiziki muayene için KULLANICI’yı bilgilendirmesi ve yönlendirmesi söz konusu olabilir. Gerekli ve ileri fiziki muayeneye ilişkin oluşabilecek masraflar sözleşme konusu hizmetin dışında olup bu ileri tetkik ve fiziki muayeneyi yaptırmak KULLANICI’nın insiyatifindedir. HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşmesel sorumluluğu ödemesi yapılan görüşmeyi organize etmek ve sağlamaktan ibaret olup sonrasında gerçekleştirilecek ileti tetkik ve fiziki muayeneler konusunda HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir organizasyon yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.4. HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşmesel sorumluluğu KULLANICI ile HEKİM arasındaki görüşmenin sağlanmasını organize etmekten ibarettir. HEKİM ve KULLANICI arasında kurulacak hasta-hekim ilişkisi kapsamında muhtemel hastalıkların tanı, teşhis, tedavisi sürecindeki hekim ve hasta hak ve yükümlülükleri, taraflar arasındaki hekimlik sözleşmesinin gereği olarak tarafları bağlamakta olup; bu süreçte hasta hekim arasındaki tıbbi faaliyetlerin icrası esnasında oluşabilecek muhtemel tıbbi malpraktis ve komplikasyon ihtimallerine karşı HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.5. HİZMET SAĞLAYICI, kayıt aşamasında kullanıcıya (hastaya) ait hizmetin ifası ve mesafeli satıma ilişkin yasal sorumluluklar gereği zorunlu olan Şahsi Kimlik No, Ad, Soyad, E-mail, Telefon, Adres ve IP bilgisini almakta ve saklamaktadır. ONLINEDOKTOR, ayrıca kullanıcıya ait sağlık verisini sözleşme konusu teletıp hizmetini verebilmek, hastaya ait şikayeti görüşme yapacağı tıp uzmanına iletmek ve doğru uzmanla buluşturmak adına alır, işler ve saklar. Bu veriyi sadece kullanıcının görüşme yapacağı tıp uzmanına aktarız. Kişisel sağlık verileri üçüncü kişilere aktarılmaz. Ayrıca teletıp hizmeti süresince görsel ve işitsel olarak kayıt alınır. Bu kayıtlar ileride yaşanabilecek olası hukuki uyuşmazlıklarda adli merciler ile paylaşılmak üzere saklanır. Kullanıcının talep etmesi halinde kişisel veri politikamız kapsamında yok edilir. Bunların haricindeki kişisel sağlık verileri kullanıcının teletıp görüşmesini gerçekleştireceği hekim tarafından lüzumlu görülürse hekim-hasta görüşmesi esnasında hekim tarafından alınabilir veya kaydedilebilir. Bu kapsamda hekim ile kullanıcı (hasta) arasındaki görüşme esnasında hekim tarafından alınan, işlenen, kaydedilen, depolanan, aktarılan tüm kişisel veri ve kişisel sağlık verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan doğan yükümlülükler hekim tarafından yerine getirilecektir. Hekimin mevzuattan doğan dikkat ve özen yükümlülüğü, kayıt tutma yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, hasta mahremiyetini koruma yükümlülüğü, kişisel verileri koruma ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yukarıda sayılan Hekime ait bu yükümlülükler konusunda ONLINEDOKTOR’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.6. KULLANICI verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit ve taahhüt eder ve HİZMET SAĞLAYICININ bu bilgilerdeki yanlışlıkları tespiti halinde KULLANICI’nın kaydını durdurma, silme yetkisinin bulunduğunu kabul eder.
6.7. KULLANICI sadece bir adet hesap oluşturma hakkına sahip olup, bir kişinin birden fazla hesap oluşturduğunun tespiti halinde oluşturulan kopya hesapla birlikte asıl hesabı silme hakkını da HİZMET SAĞLAYICI saklı tutar.
6.8. KULLANICI HİZMET SAĞLAYICI’ya giriş bilgilerini saklanmasından ve şifresinin korunmasından tek başına sorumludur. Giriş bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlardan KULLANICI sorumludur.
6.9. KULLANICI sitedeki faaliyetleri süresinde HİZMET SAĞLAYICI, HEKİM veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, ahlaka ve örfe aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6.10. KULLANICI sitede yer alan tüm içeriğin telif haklarının HİZMET SAĞLAYICI veya paylaşımda bulunan diğer HEKİM ve KULLANICILARA ait olduğunu, bu içerikleri kopyalayamayacağını, başka bir yerde paylaşamayacağını, ticari amaçlar için kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. İnternet sitesi içeriği sadece HİZMET SAĞLAYICI’nın izin verdiği ölçüde ve şekilde sosyal medya mecralarında internet sitesine link vermek ve yönlendirme yapmak suretiyle paylaşılabilir.
6.11. KULLANICI internet sitesine giriş yapmak veya HEKİM ile KULLANICI arasında belirlenecek iletişim yöntemine uygun olan teknolojik altyapı bakımından kullandığı cihaz, donanımın, erişim hizmetleri ve internet altyapısının yeterliliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda yaşayacağı teknik altyapı yetersizliği kaynaklı erişim sorunlarında HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
6.12. KULLANICI siteye kayıt işlemi gerçekleştirmekle KULLANICI formunda bulunan kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş kabul edilir. KULLANICI’nın kayıt aşamasında verdiği kişisel veriler kişisel veri mevzuatına, HİZMET SAĞLAYICI’nın kişisel veri politikasına ve kişisel veri aydınlatma metnine uygun şekilde saklanmakta olup bu bilgiler ilgili mevzuat ve işbu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. KULLANICI bilgileri ancak anonimleştirilmek suretiyle istatiksel veri olarak yayınlanabilir.
6.13. KULLANICI herhangi bir konuyla ilgili olarak talep, görüş, şikayet ve sorularını internet sitesi içerisinde yer alan iletişim formu veya Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinde ilan ettiği iletişim bilgileri kanalıyla gönderebilir.

7.HİZMET SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. HİZMET SAĞLAYICI işbu mesafeli satış sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece sözleşme içeriğine uygun şekilde hizmet vereceğini kabul ve taahhüt eder.
7.2. HİZMET SAĞLAYICI işbu mesafeli satış sözleşmesindeki içeriğin ve internet site üzerinde sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI aleyhine yapacağı mesafeli satış sözleşmesi değişikliklerini KULLANICILARIN HİZMET SAĞLAYICIda kayıtlı iletişim bilgileri vasıtası ile kendilerine bildirir.
7.3. HİZMET SAĞLAYICI, Hekimlerin internet sitesini bizzat şahıs olarak ya da kurumsal olarak kendilerinin kullanıp kullanmadığını denetlemek veya kontrol etmekle yükümlü değildir. HİZMET SAĞLAYICIda yer alan Hekimler HİZMET SAĞLAYICI’nın çalışanı veya kadrolu elemanı olmayıp internet sitesine kayıt olurken HEKİM SÖZLEŞMESİNİ onaylamak ve yetkinliklerini ortaya koymak adına gerekli diploma ve sertifikalarını HİZMET SAĞLAYICI’ya göndermek suretiyle tıpkı diğer KULLANICILAR gibi hesap oluşturup internet sitesini kullanan kişilerdir.
7.4. İnternet site içerisinde yer alan şikâyet bildir butonları ile HİZMET SAĞLAYICI’ya iletilen tüm şikayetler HİZMET SAĞLAYICI tarafından titizlikle incelenir. Yapılan inceleme neticesinde HİZMET SAĞLAYICI şikâyet konusu içerikleri silme, değiştirme, KULLANICI kaydını kısıtlama, dondurma, iptal etme hakkını saklı tutar.
7.5. Teknik bakım ve diğer sebeplerle HİZMET SAĞLAYICI, internet sitesine erişimi süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Bu durum internet sitesine giriş yapmak isteyen kişilere internet site üzerinden bildirilir.
7.6. HİZMET SAĞLAYICI, internet sitesi içerisinden HİZMET SAĞLAYICI dışı üçüncü şahıslara ait içeriklere link verebilir. Bu linkler reklam amaçlı sponsor linkler olabileceği gibi, platfrom, Hekim ya da KULLANICILARIN eklediği referans ya da tavsiye amaçlı konulmuş linkler de olabilir. HİZMET SAĞLAYICI, bu linklerin içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Link verilmesi bu linkte yer alan içeriğin benimsendiği, kabul edildiği, içerikte yer alan bilgilerin onaylandığı anlamına gelmez. KULLANICI linke tıklamak suretiyle üçüncü taraf site veya internet sitesinin kullanım şartnamelerine tabi olur. Verilen dış linklerdeki içerik sebebiyle oluşması muhtemel zararlarla ilgili HİZMET SAĞLAYICI’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
7.7. HİZMET SAĞLAYICI internet sitesinde meydana gelen değişiklikler, kampanya ve duyurular, Hekimlerle ilgili yeni haberler ve gelişmeler, iş ortaklıkları kurduğu üçüncü şahıslarla ilgili kampanya ve bilgilendirmeler hususunda KULLANICILARINA posta, broşür, e-mail, sms gönderebilir ve telefon çağrısı yapabilir. Bu iletişime izin vermek veya iletişim iznini iptal etmek KULLANICININ kontrolündedir.
7.8. HİZMET SAĞLAYICI, kişilik haklarını ihlal eden ya da suç teşkil eden paylaşımlar yapan, mesafeli satış sözleşmesine aykırı hareket eden KULLANICI’nın KULLANICI kaydını önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve KULLANICI’nın internet sitesine erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

8. CAYMA HAKKI

8.1.KULLANICI; işbu sözleşmenin imzalanma tarihinden sonraki 14 (on dört) gün içerisinde, HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanılırsa cayma hakkı kullanılamaz. KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde HİZMET SAĞLAYICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.
8.3. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte KULLANICI’ya daha sonraki alacağı hizmetlerde kullanmak üzere kendisine kupon tanımlaması yapılır. Ancak KULLANICI’nın talebi halinde kupon yerine ücret iadesi yapılabilir.
8.4. Cayma hakkının hizmetin ifasının başlayacağı saatten en geç 24 saat öncesinde kullanılması gerekir. 24 saatten daha az süre kala gerçekleştirilen iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

9. SORUMLULUK

9.1. İnternet sitesinde yer alan hiçbir bilgi ve paylaşım tedavi ve teşhis amacı ile kullanılamaz. HEKİM ve KULLANICI arasındaki iletişim fiziki bir muayenenin alternatifi olarak kabul edilemez. HİZMET SAĞLAYICI’nın bu görüşmeye ilişkin herhangi bir kontrol ve müdahalesi bulunmamaktadır. İnternet sitesinin KULLANICI ve HEKİM arasındaki tıbbi süreçlere aracılık etmek gibi bir misyonu bulunmamaktadır.
9.2. HİZMET SAĞLAYICI’nın, HEKİM ve KULLANICI arasındaki görüşme esnasındaki beyanların teşhis ve tedavi olarak kabul edilerek tatbikinden ve bu sebeple KULLANICI veya üçüncü şahısların uğrayacağı muhtemel zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ile HİZMET SAĞLAYICI, internet sitesinde yer alan hiçbir bilginin tıbbi bir öneri ya da teşhis ve tedavi yöntemi olarak algılanmaması gerektiği konusunda KULLANICILARINI uyarır ve işbu mesafeli satış sözleşmesi ile deklare eder.
9.3. KULLANICI internet site üzerinden haberdar olduğu bir Hekimden fiziki randevu talep edebilir. HİZMET SAĞLAYICI’nın bu randevunun gerçekleştirilmesi ve organizasyonu ile ilgili hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Olası bir randevu ve sonrasındaki muayene ve teşhis tedavi süreçlerine ilişkin HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
9.4. HEKİM ve KULLANICILARIN işbu sözleşme konusu hizmet harici olarak kendi aralarında para alışverişinde bulunup bulunmadıklarını HİZMET SAĞLAYICI takip etmek, denetlemek durumunda değildir. Olası bir harici HEKİM-KULLANICI arası para alışverişi durumunda yaşanacak hukuki uyuşmazlıklarda HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.5. HİZMET SAĞLAYICI, internet sitesi aracılığı ile HEKİMLARIN yapacağı açıklama ve paylaşımların içeriğinin doğruluğunu ve sıhhatini araştırmak ya da denetlemek gibi bir görevi bulunmamaktadır. HEKİMLARIN yapacağı paylaşımların içerik itibariyle hatalı olması nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
9.6. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI veya HEKİMLARIN internet sitesine verdiği kişisel bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek mecburiyetinde değildir. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI ve HEKİMLARDAN talep ettiği bilgilerle ilgili olarak kendisine iletilen verilerin, diplomaların, sertifikaların, ruhsatların doğru olduğunu varsayarak kişilere ve Hekimlere çeşitli paylaşım izinleri verebilir ve internet site içerisinde Hekimin beyan ettiği ünvanını esas alarak profil bölümüne yazabilir. Bu bilgilerin doğruluğunu gerektiğinde ilgili meslek birliklerinden teyit etme sorumluluğu KULLANICILAR’da olup bu bilgilerin hatalı olması nedeniyle KULLANICI veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir.

10.MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1 KULLANICI işbu mesafeli satış sözleşmesindeki şartları kabul etmek suretiyle internet sitesine KULLANICI kaydı gerçekleştirebilir. KULLANICI kaydı gerçekleştirdikten sonra bu şartnamede yer alan kurallara tabi olmaktan vazgeçen KULLANICI’ın derhal üyeliğini sonlandırması gerekmektedir. KULLANICI’nın hesabının silinmesi talebinde bulunması aynı zamanda işbu mesafeli satış sözleşmesinin feshi anlamına gelir.
10.2. HİZMET SAĞLAYICI ve KULLANICI; doğal afet, seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi kendilerinden kaynaklanmayan mücbir sebepler nedeniyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
10.3. KULLANICI’nın üyeliğini silmiş olması otomatik olarak internet site içeriğindeki tüm paylaşımlarının da silinmesi sonucunu doğurmaz. KULLANICI’nın internet site içeriğinden kaldırılmasını istediği içeriklerle ilgili olarak ayrıca internet site içeriğinde yer alan iletişim formu ya da HİZMET SAĞLAYICI’in iletişim bilgileri kanalı ile talepte bulunması gerekmektedir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1.KULLANICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini KULLANICI’dan talep edebilir ve her koşulda KULLANICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12.YÜRÜRLÜK

12.1.KULLANICI, Siteye kaydolduğunda işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. HİZMET SAĞLAYICI, hizmetin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede KULLANICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

13.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1.Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Onlinedoktor.com.tr'ye ait web sitesi ve telefon uygulamaları (“Online Platform”) üzerinden sunulan ONLİNE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİ’nin (“Hizmet”) kapsamı konusunda tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

Hizmet kapsamında, Online Platform üzerinden Özel ve Kamu Hastanelerine bağlı belgeli hekimleri tarafından danışma ve konsültasyon imkanı sunulacağı; Hizmet’in hasta ve hekimin bir arada bulunmasını gerektiren durumlarda muayenenin muadili olmadığı; Her türlü tıbbi tanı ve tedavi ihtiyaçlarım için özgür irademle seçeceğim hekimime başvuru yapmam ve fiziken muayene olmam gerektiği, Sağlığımı ilgilendiren ve aciliyeti olan konularda, vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat etmem gerektiği, Aksi halde gerçekleşebilecek olumsuz sonuçlardan Onlinedoktor.com.tr’nin ve doktorlarını hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı, Konularında yazılı olarak aydınlatıldım. Konu hakkında sorum olması halinde ulaşabileceğim iletişim numaraları tarafımla paylaşıldı. Gelinen aşamada; Tarafıma yapılan tüm yazılı bilgilendirmeleri okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ’nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

(İşbu Belge Onlinedoktor.com.tr ile ALICI arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’sinin tamamlayıcı bir parçası olarak ALICI’ya imzalatılmıştır.)

Onlinedoktor.com.tr mevcut olan  Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni | Veri Güvenliği | Satış Sözleşmesi | kisisel-verilerin-korunmasi---kvkk | Aydınlatılmış Onam Belgesi  sözleşme metinlerini okuduğumu ve anladığımı, üyelik bedeli öderken bunları kabul ettiğimi beyan ederim

(Kullanıcı)