Hekim Kullanım Sözleşmesi


Başvuru Bilgileri

 

Adı/Soyadı                 : 

Çalıştığı Kurum         : 

Ünvanı/Branşı           :

Cep Telefonu             : 

Mail Adresi                : 

Adresi                        : 

Iban                            : 

 

2.         KONU VE KAPSAM
 

2.1.      İşbu sözleşme 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde; ONLINEDOKTOR.COM.TR kurmuş olduğu Web Sitesinde verilen hizmet esnasında uyulması zorunlu genel nitelikli şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

2.2.      Hekim, işbu sözleşme kapsamında verdiği tüm belge ve bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul ve taahhüt eder. Hekim, bu bilgilerdeki yanlışlıkların tespiti halinde ONLINEDOKTOR.COM.TR’nin doktorun kaydını durdurma, silme yetkisinin bulunduğunu kabul eder.

3.         TANIMLAR
 

3.1.      Website: https://onlinedoktor.com.tr/ adlı internet sitesini ifade etmektedir.

3.2.      Kullanıcı: Web Sitesinden sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

3.3.      İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon gibi iletişim mecralarını ifade eder.

3.4.      Mesaj: ONLINEDOKTOR.COM.TR’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların ONLINEDOKTOR.COM.TR tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

3.5.      Hekim: (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere internet sitesi üzerinden teletıp hizmeti veren alanında uzman gerçek kişiyi ifade eder.

3.6.      Online Ödeme Sistemi: Kullanıcının internet sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, ONLINEDOKTOR.COM.TR veya ONLINEDOKTOR.COM.TR’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle kullanıcıdan tahsilini sağlayan sistemi ifade eder.

3.7.      Ücret: Kullanıcının internet sitesinden aldığı hizmete karşılık ödemiş olduğu tutarı ifade eder.

3.8.      Hizmet bedeli: Kullanıcının ödemiş olduğu ücretten ONLINEDOKTOR.COM.TR’ye düşen yüzdelik kısmı ifade eder.

 

3.9.      Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın ONLINEDOKTOR.COM.TR ile hekim arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. Hekimin söz konusu tanımları tam ve doğru okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yapıldığı varsayılır.

 

4.         BEYAN VE TEKEFFÜLLER

 

4.1.      ONLINEDOKTOR’UN BEYAN VE TEKEFFÜLLERİ

4.2.      ONLINEDOKTOR, hekim ile kullanıcının canlı ve görüntülü olarak sohbet edebilmeleri, kullanıcıların alanında uzman bir hekime danışabilmeleri amacıyla hekim ile temas kurabilecekleri aracı platform sağlamayı ve aşağıda sayılan sair hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.      Hekimin uygunluk durumuna göre, seans planlamasını yapmak.

4.4.      https://www.onlinedoktor.com.tr/ adresli site üzerinden ve diğer dağıtım ve pazarlama kanalları aracılığı ile hekime danışan kullanıcılar bulmak.

4.5.      Hizmet alan kullanıcılardan ücretlerini tam ve eksiksiz tahsil etmek.

4.6.      Seans tarihi ve saatinden önce, kullanıcıları ve hekimleri bilgilendirmek.

4.7.      Seansın sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlamak.

4.8.      Hekimin ücretini, işbu sözleşmenin “F-HAK EDİŞ ÖDEMELERİ VE KOŞULLARI” madde hükmü uyarınca zamanında ödemek.

 

5.         HEKİMİN BEYAN VE TEKEFFÜLLERİ

 

5.1.      Hekim, ONLINEDOKTOR’un sağlamış olduğu platform olan internet sitesi üzerinden, kullanıcıların kendilerine danışabilmeleri adına onlarla görüşmeyi ve aşağıda sayılan sair hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.2.     ONLINEDOKTOR’un yetkilileri ile uygunluk durumlarına göre seans planlamak.

5.3.      Seans saatinden en az 15 dakika önce, aydınlık ve gürültüsüz bir ortamda, iyi bir internet ile hazır olmak ve seans esnasında da aynı ortamı sürdürmek.

5.4.      Seans esnasında hastaya kendisine danışılan konuda gerekli bilgiyi vermek, optimum özeni göstermek.

5.5.      Açık rıza formunu doldurarak, ONLINEDOKTOR ile mutabık olmak.

5.6.      10.02.2022 tarih ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Uyarınca uzaktan sağlık hizmeti verecek hekim en geç 10.08.2022 tarihine kadar yönetmelikte öngörülen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesini almak ve bunu ONLINDEDOKTOR’a sunmak zorundadır. Herhangi bir sebeple faaliyet izin belgesinin alınamaması ve ONLINEDOKTOR’a sunulamaması halinde taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.7.      ONLINEDOKTOR’un sözleşmesel sorumluluğu hekim ile hasta arasındaki görüşmenin sağlanmasını organize etmekten ibaret olduğu, hekim ve hasta arasında kurulacak hasta-hekim ilişkisi kapsamında muhtemel hastalıkların tanı, teşhis, tedavi sürecindeki hekim ve hasta hak ve yükümlülükleri, taraflar arasındaki hasta-hekim sözleşmesinin gereği olarak tarafları bağlamakta olduğu; bu süreçte hasta hekim arasındaki tıbbi faaliyetlerin icrası esnasında oluşabilecek muhtemel tıbbi malpraktis ve komplikasyon ihtimallerine karşı ONLINEDOKTOR’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığı hususlarında mutabık olmak.

5.8.      ONLINEDOKTOR, kayıt aşamasında kullanıcıya (hastaya) ait hizmetin ifası ve mesafeli satıma ilişkin yasal sorumluluklar gereği zorunlu olan Şahsi Kimlik No, Ad, Soyad, E-mail, Telefon, Adres ve IP bilgisini almakta ve saklamaktadır. ONLINEDOKTOR, ayrıca kullanıcıya ait sağlık verisini sözleşme konusu teletıp hizmetini verebilmek, hastaya ait şikayeti görüşme yapacağı tıp uzmanına iletmek ve doğru uzmanla buluşturmak adına alır, işler ve saklar. Bu veriyi sadece kullanıcının görüşme yapacağı tıp uzmanına aktarız. Kişisel sağlık verileri üçüncü kişilere aktarılmaz. Ayrıca teletıp hizmeti süresince görsel ve işitsel olarak kayıt alınır. Bu kayıtlar ileride yaşanabilecek olası hukuki uyuşmazlıklarda adli merciler ile paylaşılmak üzere saklanır. Kullanıcının talep etmesi halinde kişisel veri politikamız kapsamında yok edilir. Bunların haricindeki kişisel sağlık verileri kullanıcının teletıp görüşmesini gerçekleştireceği hekim tarafından lüzumlu görülürse hekim-hasta görüşmesi esnasında hekim tarafından alınabilir veya kaydedilebilir. Bu kapsamda hekim ile kullanıcı (hasta) arasındaki görüşme esnasında hekim tarafından alınan, işlenen, kaydedilen, depolanan, aktarılan tüm kişisel veri ve kişisel sağlık verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan doğan yükümlülükler hekim tarafından yerine getirilecektir. Hekimin mevzuattan doğan dikkat ve özen yükümlülüğü, kayıt tutma yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, hasta mahremiyetini koruma yükümlülüğü, kişisel verileri koruma ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yukarıda sayılan Hekime ait bu yükümlülükler konusunda ONLINEDOKTOR’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığı hususunda mutabık olmak.

5.9.      HEKİM platforma giriş bilgilerini saklanmasından ve şifresinin korunmasından tek başına sorumludur. Giriş bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlardan hekim sorumludur.

5.10.    HEKİM, işbu sözleşme kapsamında sadece kendisi için aplikasyonu kullanım hakkı elde etmekte olup işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez, hesabını başkasına kullandırtamaz. Hekimin şifresini üçüncü şahıslarla paylaşmasından ve hesabını başkalarına kullandırtmasından veya hekimin ihmali ile şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesinden doğabilecek her türlü zarardan hekim kendisi sorumludur.

5.11.    HEKİM sözleşme kapsamındaki faaliyetleri süresince üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, ahlaka ve örfe aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.12.    HEKİM sözleşme kapsamındaki faaliyetleri süresince reklam olarak nitelendirilebilecek ve mevzuatın yasakladığı eylemlerden kaçınacağını, kendisini öven tanıtım ve söylemlerde bulunmayacağını, reklam yasaklarına uygun hareket edeceğini, haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.13.    HEKİM sözleşme kapsamındaki faaliyetleri süresince hasta mahremiyetine ve kişisel verilerin gizliliğine riayet edeceğini aksi halde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, platformun bu konuda bir sorumluluk kabul etmeyeceğini, hekimin paylaşımları ile ilgili kendisine doğrudan bir talep gelene kadar ONLINEDOKTOR’un herhangi bir denetim görevinin bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.14.    HEKİM internet sitesine giriş yapmak için kullandığı cihaz, donanımın, erişim hizmetleri ve internet altyapısının yeterliliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda yaşayacağı teknik altyapı yetersizliği kaynaklı erişim sorunlarında ONLINEDOKTOR’un herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.15.    HEKİM sözleşme kapsamındaki faaliyetleri süresince tıbbın gerek ve kurallarına uygun hareket etmeyi, tıp hukuku mevzuatı ve hekimlik meslek etiği kurallarına uygun şekilde mesleğini icra etmeyi taahhüt eder. Hasta hekim görüşmesi esnasında uzaktan iletişim vasıtaları ile gerçekleştirilen muayenenin yeterli olmaması halinde, hekimin dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde, gerekli ve ileri fizik muayene için hastayı bilgilendirmesi zorunludur.

 

6.         HEKİMİN SAKINMASI GEREKEN UNSURLAR

 

6.1.      Seanslarda, öncesinde ve sonrasında, Kendisi ya da başka bir kurum adına reklam veya tanıtım yapmaktan imtina edilmelidir.

 6.2.     Seansta veya ONLINEDOKTOR ile alakalı her yerde, siyasi, dini ya da herhangi bir taraf tutan görüş ve beyanda bulunmaktan imtina etmelidir.

 

6.3.      Seansta kullanılan hiçbir içerik, üçüncü kişilerin, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeli ve haksız şekilde kullanılmamalıdır.

6.4.      Sunulan hizmetler, hastalara tıbbi hizmeti sağlamak dışında herhangi bir iş veya amaç için kullanılmamalıdır.

6.5.      Hizmetler yoluyla herhangi bir Kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz şekilde; reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemalar veya (ticari veya başka türlü) istekler gönderilmemeli yayınlanmamalı veya başka bir biçimde iletilmemelidir.

 

7.         SEANSIN PLANLAMASI

 

7.1.      Seansın planlanması ONLINEDOKTOR’un onayı ile yapılmaktadır. Seansın tarihi, saati, içeriği ve fiyatı tarafların mutabakatı ile kararlaştırılır.

 

8.         HAK EDİŞ ÖDEMELERİ VE KOŞULLARI

 

8.1.      Seans ücreti, mutabakat yapıldıktan sonraki ayın ilk günü, hekimin hesabına yapılır. Ayın ilk günü herhangi bir tatil gününe denk gelir ise, ilk iş gününde ödemeler yapılır. Hekimin, bu noktada sözleşmeye uygun davranması gerektiği, seans sonrasında, ONLINEDOKTOR tarafından bildirilen mail adresine seansı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğine dair (kullanıcı ismi, seansın tarihi ve saatini içeren) onay maili göndermesi gerektiği unutulmamalıdır. Hekimin, sözleşemeye aykırı bir tutumu bulunduğu ahvalde, ONLINEDOKTOR’un hekimin ücreti hususunda hapis hakkı saklıdır.

 

9.         YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZAİ HUSUSLAR

 

9.1.      ONLINEDOKTOR’un sunduğu internet sitesi üzerinden hizmet veren hekimler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Hekimin, internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hekimin, internet sitesindeki seansı esnasında, öncesinde veya sonrasında ONLINEDOKTOR ile ilgili bir işlem yaparken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ONLINEDOKTOR internet sitesine ilişkin olarak

 

yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Uyulmaması akabinde ortaya çıkacak her türlü cezai ve hukuki ihtilaftan hekim sorumlu tutulacağı gibi, ONLINEDOKTOR’un hekime rücu hakkı da saklıdır. ONLINEDOKTOR’un işbu durumlarda sözleşmeyi haklı fesih hakkı da haizdir.

 

10.       MÜCBİR SEBEPLER

 

10.1.    Herhangi bir ilgili resmi makamın emir, karar veya düzenlemesi veya savaş, sabotaj, grev, işçi veya memur ihtilaf ve direnişleri, lokavt, salgın hastalık, yangın, sel ve benzeri tabii afetler, ve tarafların kendi ihtiyarında olmayan sair sebepler sonucu hizmetlerinin ifasının kısmen ve tamamen imkânsız hale gelmesi ve kanunen mücbir sebep çerçevesine sokulan haller, mücbir sebep teşkil eder. Mücbir sebep vukuunda Tarafların Sözleşme kapsamında yüklendiği edimleri ifası geçici olarak beklenmeyebilir. Mücbir Sebep ortaya çıktığı takdirde, Mücbir sebepten etkilenen taraf diğer tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecek olup, Mücbir Sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflar, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaklardır.

 

10.2.    Sözleşmenin herhangi bir tarafça mücbir sebebe dayanılarak feshedilmesi durumunda, fesheden taraf hangi mücbir sebebin kendi sorumluluğu dışında oluştuğunu ispatlamak durumundadır. Fesheden tarafın ilgili ispat yükümlülüğünü yerine getirdiği hallerde diğer taraf herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

10.3.    Taraflardan birinin mücbir sebebe dayanarak Sözleşmeyi feshetmesi durumunda ücret iadeleri açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki “Cayma Hakkı” hükümleri uygulanır.

 

11.       TEBLİGAT VE YAZILI DELİL

 

11.1.    Tarafların şimdiki adresleri bu Sözleşmede belirtildiği gibidir. Her türlü ihbar noter kanalı veya iadeli taahhütlü olarak bu adreslere yapılır. Taraflar adres değişikliklerini 7 (yedi) gün içinde noter kanalı ile diğer tarafa bildirirler. Adres değişikliği durumunda yeni adresin diğer tarafa bildirilmemesi halinde, eski adrese yapılan tebligatlar geçerlidir.

11.2.    Taraflar arasında Sözleşme konusu ile ilgili olarak birbirlerinin kabul edilmiş e- posta adreslerinden gönderilen her türlü e-posta yazışması da geçerli bildirim olarak sayılacak ve olası bir uyuşmazlık halinde geçerli yazılı delil olarak kabul edilecektir.

 

12.       SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

 

12.1.    İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersizliği veya kanuna aykırılığı sözleşmenin diğer hükümlerinin de geçersiz hale gelmesine neden olmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği nedeniyle ortaya çıkan boşluk işbu sözleşmenin yapılmasındaki amaç ve sözleşmenin tümü dikkate alınarak ONLINEDOKTOR ya da mahkemece doldurulur.

 

13.       UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

13.1.    Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İş bu sözleşme 7 sayfa ve 13 maddeden ibaret olup …  / …. /202..  tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.


Servislerimiz